Almindelige forretningsbetingelser

Se LB Forsikrings almindelige forretningsbetingelser – Juli 2020

FORTRYDELSESFRIST
Har du købt en forsikring, har du som forbruger ret til at fortryde dit køb efter reglerne i forsikringsaftalelovens afsnit om fortrydelse. 

Fortrydelsesretten er 14 dage, og fristen begynder, når du har modtaget brev om, at forsikringen er gået i kraft, og din police ligger på Min Side. 

Hvis du fx får brev mandag den 1., kan du fortryde aftalen til og med mandag den 15. 

Hvis fristen udløber på en helligdag, en lørdag, en søndag, juleaftensdag, nytårsaftensdag eller grundlovsdag, kan du vente med at fortryde til næste hverdag. 

Sådan fortryder du

Du skal give LB Forsikring besked om, at du har fortrudt inden udløbet af fortrydelsesfristen. 

Ønsker du at fortryde på e-mail, skal du inden fristens udløb sende en e-mail til postkasse@lb.dk, husk også her at angive policenummer. 

Giver du besked pr. brev, er det tilstrækkeligt at sende brevet inden fristens udløb. Hvis du vil have bevis for, at du har fortrudt, kan du sende brevet med anbefalet post og gemme kvitteringen. Du skal skrive til: 

LB Forsikring 
Amerika Plads 15
2100 København Ø

Husk at skrive dit policenummer. 

Hvis du fortryder 

Hvis du fortryder dit køb af forsikringen, bliver købet ophævet, og du skal ikke betale noget for forsikringen. 

Det betyder også, at hvis der sker en skade i perioden, fra du har købt forsikringen, til du fortryder, er skaden ikke dækket af forsikringen.

BETALING
Du betaler første gang, når forsikringen træder i kraft. Senere betalinger sker på de aftalte betalingsdage. 

Betaling kan ske via Betalingsservice eller ved indbeta¬lingskort. Vi sender opkrævninger til din folkeregisteradresse, e-boks eller Min Side, medmindre andet er aftalt. 

LB Forsikring får besked om adresseændringer af Folkeregisteret. Hvis anden postadresse er aftalt, eller din adresse ikke er offentlig tilgængelig, skal du selv straks underrette os om ændringer i postadressen. 

Sammen med betalingen opkræver vi et betalingsgebyr, der dækker vores ekspeditionsomkostninger ved betalingen. Vi opkræver også eventuelle afgifter til staten. 

Betaler du ikke til tiden, sender vi en påmindelse om beta¬ling og oplyser om konsekvenserne af for sen betaling. Samtidig opkræver vi et rykkergebyr, der dækker vores ekspeditions¬omkostninger i forbindelse med rykkeren. 

Særligt for forlænget rejseforsikring

En forlænget rejseforsikring er en korttidsforsikring med engangsbetaling. Hvis du ikke betaler til tiden, ophører din forsikring, og du modtager ingen rykkere i den forbindelse.

Særligt for motorkøretøjer

Er din forsikring slettet på grund af manglende betaling, er vi efter lovgivningen forpligtet til at afmelde køretøjet hos det digitale motorregister (DMR). 

DMR indberetter restanceforholdet og den manglende ansvarsforsikring til Dansk Forening for International Motorkøretøjsforsikring (DFIM, Postboks 111, 2900 Hellerup, tlf. 41919069), der optager dig i Fællesregisteret.

DFIM kan opkræve et dagsgebyr på 250 kr. for hver dag, din bil ikke er ansvarsforsikret. Hvis du afleverer nummerpladerne til SKAT, ophører dagsgebyret.

Oplysningen om registreringen videregives til øvrige bilforsikringsselskaber, og du kan først købe en ny motoransvarsforsikring, når det beløb du skylder, inkl. gebyrer, til DFIM, er betalt.

Du får besked om registreringen og årsagen til denne. Du får oplysning om klageadgang m.v. Registrering i det fælles register sker på grundlag af en tilladelse, meddelt af Datatilsynet

GEBYRER
LB Forsikring kan indføre og ændre gebyrer for serviceydelser og opkrævninger for at sikre, at vi får dækket vores faktiske omkostninger.

Vi offentliggør generelle forhøjelser og nye gebyrer på vores hjemmeside. Forhøjelser gennemføres først en måned efter offentliggørelsen på hjemmesiden. Når vi indfører nye serviceydelser, kan vi indføre et gebyr for disse. Vi indfører gebyrer for nye serviceydelser, samtidig med, at vi indfører serviceydelsen og offentliggør gebyret på vores hjemmeside. 

INDEKSREGULERING
Vi regulerer visse priser, selvrisici og forsikringssummer efter Danmarks Statistiks lønindeks for den private sektor. LB Forsikring regulerer hvert år med den procent, som indekset steg eller faldt med i forhold til indekstallet for første kvartal i det forudgående kalenderår. Der reguleres i forhold til det indeksår, der står i policen eller vilkårene. Forsikringssummen reguleres dog på baggrund af indekstallet for 1. kvartal i kalenderåret før, forsikringen trådte i kraft. 

Hvis vi indeksregulerer et beløb, står det enten særskilt i policen eller i vilkårene ved, at vi angiver beløbet og det årstal, hvor beløbet er gældende.

Indeksering sker på fornyelsesdagen.

Ophører indekset, vil reguleringen ske efter et andet årligt offentliggjort indeks fra Danmarks Statistik, som angiver den gennemsnitlige lønudvikling. 

BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER
I forbindelse med køb af din forsikring indsamler, registrerer og videregiver vi forskellige personoplysninger. Du kan på lbforsikring.dk/personoplysninger til enhver tid få nærmere information om, hvordan vi behandler dine personoplysninger. 

FORUDSÆTNINGER FOR PRIS OG VILKÅR FOR FORSIKRINGEN
Sammen med dit køb har du givet os en række oplysninger, vi bruger til at beregne din pris og tjekke, om du kan blive medlem og på hvilke vilkår.

Når du afgiver risikooplysninger i forbindelse med køb af forsikring, er det vigtigt, at du afgiver korrekte oplysninger.

Afgiver du forkerte oplysninger i forbindelse med køb af din forsikring, kan det medføre, at din erstatning nedsættes eller helt bortfalder. Derfor er det vigtigt, at du har svaret korrekt. Det er også vigtigt, at du kontakter os, hvis de oplysninger, du har givet, ændrer sig. Når du kontakter os, tager vi stilling til, om forsikringen kan fortsætte og på hvilke vilkår. 

Hvis du glemmer at give os besked, kan retten til erstatning falde helt eller delvist bort efter reglerne i forsikringsaftaleloven.

OM LB FORSIKRING

LB Forsikring er et medlemsejet dansk forsikringsaktieselskab, der sælger skadesforsikringer i Danmark. 

LB Forsikring er under tilsyn af Finanstilsynet. 

LB Forsikring er omfattet af Garantifonden for Skadesforsikringsselskaber, der dækker medlemmernes krav i tilfælde af LB Forsikrings konkurs. 

LB Forsikring markedsfører sig under de fire forsikringsgrupper: Lærerstandens Brandforsikring, Bauta Forsikring, Runa Forsikring og LB Forsikring til PFA. 

LB Forsikring driver virksomhed fra adressen: 

Amerika Plads 15
DK-2100 København Ø
CVR-nr.: 16500836 
FT-nr.: 53040 

Du kan finde flere oplysninger på lbforsikring.dk eller på hjemmesiderne lb.dk, bauta.dk, runa.dk eller lbforsikring-pfa.dk.

Kommunikation

Vi indgår aftaler og kommunikerer på dansk. 

Du modtager breve og dokumenter fra os digitalt, også selvom du i aftaledokumenter, vilkår m.v. kan læse, at vi bruger ord som ”skriftligt”, ”brev” osv. 

Når du har købt en privat forsikring i LB Forsikring, har du adgang til Min Side, som du finder på minside.lb.dk, minside.bauta.dk, minside.runa.dk eller minside.lbforsikring-pfa.dk. Her har du dine dokumenter i en personlig digital postmappe, som hedder ”Dokumenter”. Du har adgang til Min Side, så længe du har forsikringer hos os og mindst 1 år efter. 

De typer af breve og dokumenter, som du modtager på Min Side, kan fx være tilbud, policer og opkrævninger. På Min Side får du desuden alle andre oplysninger om dine forsikringer, fx policeoversigter og information om skader. Vi sender dig en e-mail på den e-mailadresse, du har oplyst, når vi sender ny post og nye dokumenter til Min Side. 

Vi kan altid sende dette og anden post til e-Boks, hvis vi vurderer, at det er mest hensigtsmæssigt. Hvis du er fritaget for at have e-Boks, sender vi i stedet et brev med almindelig post. 

Når du får digitale breve og dokumenter, har det samme retsvirkning, som når du modtager almindelig post. Det betyder, at du skal åbne og kontrollere det, der sendes til dig digitalt på samme måde som almindelig post. 

Hvis du ikke ønsker at få oplysninger, breve og dokumenter digitalt, kan du aftale det med os. 

Medlemsinformation og nyhedsbreve 

Som en del af vores medlemsservice holder vi dig orienteret om ændringer for de forsikringer, som du har. Det betyder, at du indimellem får information, som er adresseret direkte til dig, men som du ikke har bedt om. 

Du kan fravælge uopfordret information adresseret til dig. Vil du ikke have information om eksisterende og nye produkter, skal du give os besked. Det betyder dog samtidig, at vi ikke i alle tilfælde kan informere dig om fordelagtige eller alternative muligheder. 

Behovsafdækning ved køb af forsikringer 

LB Forsikring gennemgår dine krav og behov for forsikringsdækning, når du køber en forsikring hos os og anbefaler standardpakker ud fra denne behovsafdækning. I nogle tilfælde vil en behovsafdækning føre til, at vi anbefaler ekstra tilvalg. Valg af selvrisiko, summer og lignende indgår som en del af behovsafdækningen. LB Forsikring yder ikke rådgivning i forbindelse med salg af forsikringer 

Aflønning 

LB Forsikrings medarbejdere modtager fast løn. LB Forsikring udbetaler bonus til medarbejdere, men den er ikke baseret på, at medarbejderne skal nå bestemte salgsmål. Medarbejderne i LB Forsikring modtager således ikke provision for salget af denne forsikring.

Løbende information om dine forsikringer 

Når du har en privat forsikring hos os, kan du på Min Side på de enkelte forsikringsgruppers hjemmesider se en aktuel oversigt over dine nuværende og kommende forsikringer. En gang om året skriver vi til dig og opfordrer dig til at ajourføre dine forsikringer. 

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til dine forsikringer eller ønsker en gennemgang af dine forsikringer og dit forsikringsbehov.

NemKonto 

Vi bruger hovedsageligt din NemKonto, når vi udbetaler penge til dig. Din NemKonto er den lovpligtige bankkonto, som de offentlige myndigheder bruger til at overføre penge til dig. 

Er du i tvivl om, hvilken konto der er din NemKonto, skal du kontakte dit pengeinstitut eller ringe til NemKonto Support på 44 60 63 68. Du kan læse mere om NemKonto på nemkonto.dk. 

Ønsker du ikke, at udbetalinger fra os bliver overført til din NemKonto, skal du meddele os dette skriftligt. 

Når vi bruger din NemKonto, sker der en elektronisk udveksling af dit cpr-nr. mellem LB Forsikring og NemKonto-systemet. Derfor har LB Forsikring pligt til at oplyse dig om følgende:

  • Økonomistyrelsen er ansvarlig for at oprette og drive NemKonto. Den egentlige drift af NemKonto-systemet varetager KMD A/S
  • LB Forsikring udveksler kun oplysninger om dig med det ene formål at udbetale et eller flere beløb til din NemKonto
  • Rent praktisk sker en udbetaling ved, at LB Forsikring sender en betalingsmeddelelse med dit cpr-nr. til Nets, der påfører dit NemKonto-nr., hvorefter betalingen gennemføres
  • Du kan kontakte NemKonto Support for at få oplyst, hvilke oplysninger NemKonto har registreret om dig. Er oplysningerne forkerte, kan du få dem rettet
  • Du kan selv se og eventuelt rette oplysningerne på nemkonto.dk. Det kræver dog, at du har en Digital Signatur eller NemID 

KLAGEMULIGHEDER
Er du uenig i vores afgørelse eller utilfreds med den måde, vi har behandlet din sag på, anbefaler vi, at du kontakter den afdeling, der har behandlet din sag. Det er den nemmeste og hurtigste måde at få svar på eventuelle spørgsmål.

Opnår I ikke enighed ved den henvendelse, har du forskellige muligheder for at klage:

Skriv til LB Forsikrings klageansvarlige

Du kan sende din klage pr. e-mail til klage@lb.dk og skrive "Klageansvarlig" i emnefeltet eller sende din klage til adressen:

LB Forsikring
Att.: Klageansvarlig
Amerika Plads 15
2100 København Ø.

Din klage skal indeholde følgende oplysninger:

  • Police- eller skadenummer
  • Navn og adresse
  • En kort redegørelse for, hvorfor du er uenig eller utilfreds med vores afgørelse.

Vær opmærksom på, at der er enkelte filtyper, vi ikke kan modtage. Se hvilke filtyper vi kan modtage

Ring til LB Forsikrings klageansvarlige

Du kan også klage ved at ringe til os på 33 48 59 58. Telefonen er åben på hverdage mellem kl. 10.00 og 14.00.

Hvornår får du svar på din klage

Vi vurderer sagen igen, og du modtager vores svar hurtigst muligt og senest 14 dage efter, vi har modtaget din klage.

Ankenævnet for Forsikring

Ønsker du herefter fortsat at klage over vores afgørelse, kan du henvende dig til Ankenævnet for Forsikring. På Ankenævnet for Forsikrings hjemmeside kan du læse om en række forskellige situationer, som erfaringsmæssigt giver anledning til mange klager.

Læs om Ankenævnet for Forsikring