Kurv
Min Side

Min Side, telefonen og prisberegnerne lukker i en kort periode

Fra tirsdag aften den 4/6 kl. 18.30 til og med søndag aften den 9/6 kan du ikke bruge Min Side, beregne pris, ringe til vores salg- og serviceafdelinger eller skrive til os pga. en større systemopdatering.
Læs mere

Retshjælp

Sådan anmelder du en retshjælpsskade:

Krav på højst 50.000 kr.

Du kan selv anmelde sager med krav på højst 50.000 kr. til os. På domstol.dk kan du læse mere om småsager.

Vær opmærksom på, at dækningen er begrænset ved småsager.

Du finder skadeanmeldelsen på Min Side under den forsikring, du vil anmelde skade på.

Log på Min Side

Sager om krav over 50.000 kr.

Ved sager med krav på over 50.000 kr. skal du anmelde sagen via en advokat, du selv vælger.

Du kan se i forsikringsvilkårene for retshjælp under de enkelte forsikringstyper, hvad anmeldelsen skal indeholde.

Du sender din anmeldelse til:

retshjaelp@lb.dk

eller

LB Forsikring A/S
Amerika Plads 15
DK-2100 København Ø
Att. Retshjælp

Husk at skrive policenummer.

Ved spørgsmål kan du ringe til 33 48 58 39. Anmeldelsen skal ske skriftligt.

Det har vi brug for, når du anmelder din skade:

 • Beskrivelse af dine og modpartens påstande og anbringender, fx i form af stævning og svarskrift
 • Evt. en nærmere juridisk redegørelse med henvisning til lov, domme, juridisk litteratur mv., som støtter dine påstande og anbringender
 • Kopi af den forudgående korrespondance i sagen/modpartens stillingtagen i sagen
 • Andre relevante bilag, fx kopi af købsaftale, lejeaftale, tilstandsrapport, fagmandsudtalelser, afgørelser fra anke- eller klagenævn osv.
 • Evt. kopi af din og evt. ægtefælles/samlevers årsopgørelse og oplysning om antal hjemmeboende børn som dokumentation for, at du opfylder de økonomiske betingelser for fri proces.
 • Vær opmærksom på, at der er enkelte filtyper, vi ikke kan modtage. Se hvilke filtyper vi kan modtage

Retshjælp: spørgsmål og svar, når du vil anmelde en skade

Hvad er dækningsmaksimum og selvrisikoen?

Forsikringens dækningsmaksimum afhænger af, hvornår søgsmålsgrunden eller tvisten er opstået.

For sager, hvor søgsmålsgrunden eller tvisten er opstået efter 1. januar 2021, er forsikringens dækningsmaksimum 225.000 kr. Hvis sagen ankes, og vi vurderer, at anken efter en selvstændig bedømmelse er rimelig begrundet, hæves dette beløb med 225.000 kr. til i alt 450.000 kr. for den samlede sags behandling.

Selvrisikoen udgør 10 % af sagens omkostninger, dog minimum 2.500 kr. pr. instans.

Ved småsager udgør selvrisikoen 10 % af sagens omkostninger, dog minimum 1.250 kr. pr. instans.

Der beregnes ikke selvrisiko, hvis de økonomiske betingelser for at få fri proces er opfyldt. Du kan finde de økonomiske betingelser for at få fri proces på civilstyrelsen.dk.

Omfatter retshjælpsforsikringen juridisk rådgivning?

Vi kan ikke yde juridisk rådgivning og bistand. Vi tilbyder udelukkende dækning i form af økonomisk støtte.

Vi kan dog henvise dig til advokatvagterne.dk. Advokatvagten kan give dig en kort vurdering af din sag og give dig råd og vejledning om, hvordan du bedst muligt kommer videre. 

Retshjælpsforsikringen dækker ikke den tid, du selv bruger på sagen. Derudover dækker retshjælpsforsikringen ikke dine egne rejseomkostninger eller tabt arbejdsfortjeneste.

Hvad dækker retshjælpsforsikringen?

Forsikringen omfatter økonomisk hjælp til dækning af sagsomkostninger ved visse typer privatretlige tvister, der med rimelighed kan indbringes for domstolene eller voldgift.

Visse typer af sager er dog helt undtaget fra dækning (se nærmere i vilkårene).

Det er en betingelse for at opnå retshjælpsdækning, at der er rimelig grund til at indbringe tvisten for domstolene eller voldgift.

Retshjælpsforsikringen dækker ikke omkostninger ved sager, der kan behandles ved et anke- eller klagenævn eller ved en offentlig myndighed. 

Eksempler på sådanne anke-, klagenævn eller offentlige myndigheder kan bl.a. være:

 • Forbrugerklagenævnet
 • Ankenævnet for Forsikring
 • Ankenævn for Biler
 • Byggeriets Ankenævn, Håndværkets Ankenævn eller Ankenævnet for Tekniske Installationer
 • Klagenævnet for Ejendomsformidling
 • Disciplinær og Klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige
 • Patienterstatningen og Ankenævnet for Patienterstatningen
 • Ankestyrelsen
 • Det Finansielle Ankenævn

 

Hvilke forsikringer har retshjælp tilknyttet?

Følgende af vores forsikringer har en retshjælpsforsikring tilknyttet:

 • Bilforsikring med kaskodækning
 • Indboforsikring
 • Husforsikring, der omfatter forsikring mod bygningsbeskadigelse
 • Fritidshusforsikring, der omfatter forsikring mod bygningsbeskadigelse
 • Lystfartøjsforsikring med kaskodækning
 • Motorcykelforsikring
 • Knallertforsikring
 • Campingvognsforsikring