Tildelingsregler

Medlemmer af Lærerstandens Brandforsikring

Lærerstandens Brandforsikrings beboelseslejligheder er forbeholdt medlemmer af Lærerstandens Brandforsikring. De udbudte lejligheder vil indenfor den enkelte ejendom på skift blive udbudt til en af følgende aldersgrupper: a) under 35 år, b) 35 - 45 år og c) over 45 år. Det vil ved hvert udbud af ledige lejligheder fremgå, hvilken af de 3 grupper, der vil kunne søge den enkelte udbudte lejlighed. Det er ansøgerens alder på den sidste dag i ansøgningsperioden, der vil være afgørende for, hvilken aldersgruppe man tilhører.

Hvis tildeling ikke vil kunne ske til den pågældende aldersgruppe, vil lejligheden blive genudbudt til næstfølgende gruppe ved næste udbud.

Lejlighederne fordeles på aldersgrupperne ud fra datoen for den skriftlige opsigelse fra tidligere lejer af lejligheden. Den udbydes snarest muligt herefter, men da udbuddet ikke sker før end lejligheden er klar hertil, kan det betyde, at udbydelsen ikke nødvendigvis sker i grupperækkefølgen.

Beboelseslejlighederne tildeles efter nedenstående anciennitetsprincip jf. punkt 3. Retten til leje af en lejlighed er en personlig ret, der ikke kan overdrages (fremlejes, udlånes) til familiemedlemmer eller andre. Medlemmet skal være tilmeldt folkeregisteret på adressen og skal have bopæl på adressen.

Anciennitetsprincip

Ledige lejligheder i Lærerstandens Brandforsikrings ejendomme tildeles efter et anciennitetsprincip, hvor ancienniteten beregnes fra ikrafttrædelsestidspunkt for første forsikrings tegning frem til ansøgningstidspunkt. Medlemskabet skal have været i kraft hos Lærerstandens Brandforsikring uafbrudt i hele anciennitetsperioden. I forbindelse med udlandsophold kan der mod medsendt dokumentation søges om dispensation, således at anciennitetsperiode fra før udlandsophold medregnes i den samlede anciennitet forudsat, at der straks ved tilbageflytning til Danmark igen tegnes forsikring i Lærerstandens Brandforsikring.

Hvis 2 eller flere ansøgere har samme anciennitet, tilbydes lejligheden på baggrund af lodtrækning. Hvis et medlem siger nej tak til en lejlighed, gås der videre til den med næstlængst anciennitet på listen over ansøgere.

Medarbejdere

Lærerstandens Brandforsikring vil pr. ejendom kunne udleje hver 4. lejlighed til sine medarbejdere, og tildelingen vil ske efter særligt fastsatte regler. Der gælder de samme lejevilkår for lejemålene som de, der gælder for medlemmerne.

Ved manglende udlejning

Såfremt ingen ansøgningsberettigede, jf. ovenfor, søger en beboelseslejlighed, udlejes den hvis muligt til anden side.

Lejevilkår

Alle tildelinger af Lærerstandens Brandforsikrings beboelseslejligheder og vilkårene herfor skal ske på markedsvilkår og i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning. Herunder gælder, at lejen for de enkelte beboelseslejligheder reguleres i det omfang og med det tids- og varslingsinterval, som den til enhver tid gældende lovgivning giver mulighed for.

Interne ventelister

Internt i den enkelte ejendom vil der være en venteliste for beboere, der af forskellige årsager ønsker at leje en anden lejlighed i ejendommen. Ledige lejligheder vil inden de udbydes til medlemmerne blive tilbudt evt. interesserede fra denne venteliste. Den herefter frigjorte lejlighed vil blive tilbudt medlemmerne jf. nærværende regler og altså ikke igen til den interne venteliste.

Hvordan søges

Lærerstandens Brandforsikrings ledige lejligheder kan ses på Lærerstandens Brandforsikrings hjemmeside. Herfra kan du ansøge om ledige lejligheder.

Dato for oplysning om ledige lejligheder, samt deadline for at søge herom, vil altid kunne ses på hjemmesiden. Her kan du læse alle de relevante oplysninger om de ledige lejligheder, størrelser, leje mv. Alle lejligheder udbydes i minimum 8 dage. Alle bud modtaget i denne periode medtages.

Efter tilbudsfristens udløb offentliggøres ancienniteten på det medlem, som har fået tildelt lejligheden.

Oversigt over Lærerstandens Brandforsikrings lejligheder kan du se under boligkataloget.

MainLayout.Basket [ ]